fbpx

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se použijí pro poskytování digitálního obsahu online produktů (online kurzů, e-booků, webinářů a jiných); členství v online klubu; poskytování konzultací a jiných individuálních služeb; a
pořádání hromadných akcí (pobytů, seminářů, kurzů apod.), jejichž nabídka je uvedena na webovém rozhraní https://pravanehtarka.cz/

1. Vymezení základních termínů:

Tyto termíny, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

OP
Tyto Obchodní podmínky.

POSKYTOVATEL
Pravá nehtařka s.r.o.

Zapsaná v živnostenském rejstříku C 86040 vedený u Krajského soudu v Ostravě, IČ: 10898549

DIČ: CZ10898549

Sídlo: Třebčín 162, 783 49 Lutín

Provozovna Třebčín 156, 783 49 Lutín

Telefonní číslo: 724 723 409

E-mail: reni@pravanehtarka.cz

UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu nebo Služby Smlouvu. 

SPOTŘEBITEL
Uživatel, který je fyzická osoba a při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.

SMLOUVA
Smlouva o poskytování Digitálního obsahu, smlouva o členství v online klubu, nebo smlouva o poskytování Služeb, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Obsahem Smlouvy je povinnost Poskytovatele dodat Uživateli Produkt nebo Službu a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli stanovenou Cenu. Není-li níže v těchto obchodních podmínkách rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto obchodní podmínky, a jedná-li se o Služby, případná individuální komunikace mezi smluvními stranami (jak je více uvedeno níže). Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a Uživateli není přístupná.

PRODUKT
Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, online klub, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

DIGITÁLNÍ OBSAH
Obsah online Produktu, tedy předpřipravený online kurz, e-book, pracovní listy a jiné elektronické materiály, předpřipravený webinář a další.

SLUŽBA
Konzultace či jiná individuální služba, hromadná akce naživo (jednodenní akce, vícedenní pobyt, seminář, přednáška, živý kurz aj.) nebo online kurz či webinář, který není předpřipravený, ale probíhá v reálném čase. Není-li níže v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak (např. že se dané ustanovení vztahuje jen na Produkty s Digitálním obsahem), to, co se uvádí o Produktech, platí obdobně i pro Služby.

OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

CENA
Konečná cena (včetně všech případných daní, poplatků a nákladů) za Produkt uvedená v Objednávce nebo, jde-li o členství v online klubu, cena za jedno období členství uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých nebo v eurech.

WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webové rozhraní https://pravanehtarka.cz/

WEB
Internetové stránky s doménou pravanehtarka.cz

OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. ODPOVĚDNOST
Uživatel bere na vědomí, že všechny Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Poskytovatel neodpovídá za výsledky, které Uživatel v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, ani nenese odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu.

3. INFORMACE NA WEBU
Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.

U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.

Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto obchodní podmínky. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek; odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Náklady, které Uživateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Učiněním Objednávky Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA PRODUKTŮ
Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH, případně způsob jejich určení. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
 

Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
 

ZPŮSOB PLATBY

Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • bankovním převodem na můj účet,
 • online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,
 • rychlým online převodem.
 • v hotovosti při poskytnutí služby

V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.

Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rychlý online převod) jsou napojeny na platební bránu společnosti [obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon a odkaz na internetové stránky]. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně dohodnuty případné jiné způsoby platby

SPLATNOST CENY

V případě bankovního převodu na účet je Cena (příp. první splátka Ceny) splatná v termínu uvedeném v pokynech k platbě obsažených v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky (případné další splátky Ceny jsou pak splatné v předem uvedené periodě). Cena (nebo splátka) je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

V případě platby prostřednictvím platební brány je Cena (příp. první splátka Ceny) splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy. Ceny za další období členství v online klubu (příp. další splátky Ceny) jsou pak splatné v předem uvedené periodě. Cena (nebo splátka) je v takovém případě zaplacena v okamžiku provedení platby.

V ostatních případech je Cena splatná při poskytnutí Služby.

Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu. Uživatel souhlasí s vystavením a zasláním faktury v elektronické podobě.

PLATBA VE SPLÁTKÁCH
Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, může Uživatel zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu, a to o částku nepřevyšující přímé náklady, které Poskytovateli v souvislosti s tímto způsobem platby vzniknou. Celková konečná Cena bude uvedena v souhrnu objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou Uživatel zavazuje zaplatit všechny splátky.

V případě prodlení s úhradou některé splátky je Poskytovatel oprávněn Uživateli Produkt znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Uživatele zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poskytovatel v takovém případě oprávněn Uživateli oznámením zaslaným na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou. Poskytovatel je v takovém případě rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to oznámením zaslaným Uživateli na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Odstoupením od Smlouvy nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit Uživateli splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

AUTOMATICKÉ OPAKOVANÉ PLATBY
Pro platbu Ceny ve splátkách a Ceny za členství v online klubu mohou být využívány automatické opakované platby kartou. V takovém případě bude příslušná splátka či Cena za jedno období členství v online klubu v předem jasně uvedené výši a periodě (počínaje datem Objednávky) automaticky strhnuta z platební karty, jejíž údaje Uživatel zadal při platbě. Na blížící se strhnutí další platby bude Uživatel e-mailem předem upozorněn a po každé platbě obdrží e-mailem příslušnou fakturu. S automatickým strháváním částek vyslovuje Uživatel souhlas při objednávání Produktu.

V případě platby Ceny ve splátkách, kdy je Cena za Produkt stanovena pevnou částkou a splátkami je pouze postupně hrazena, probíhá tuto automatické strhávání z platební karty až do úplného zaplacení celé Ceny (tedy všech splátek) a opakované platby nelze předčasně ukončit. Pokud by přesto došlo k tomu, že příslušná splátka nebude v daném termínu strhnuta, je Uživatel povinen neprodleně tuto splátku zaplatit jiným způsobem (zejm. bankovním převodem na účet Poskytovatele). Na druhou stranu opakované platby za členství v online klubu zrušit lze, a to tím, že Uživatel své členství v online klubu ukončí v souladu s následujícím odstavcem.

Ukončit členství v online klubu je možné výhradně oznámením této skutečnosti na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou výše v těchto obchodních podmínkách. Toto oznámení musí obsahovat jméno a příjmení Uživatele a jeho e-mailovou adresu, která byla uvedena v Objednávce. Ke zrušení opakovaných plateb dojde nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení na e-mail Poskytovatele (pokud by v této době došlo ke strhnutí další platby, prodlužuje se doba členství o další období). Vždy 7 dnů před automatickým strhnutím další platby bude Uživateli e-mailem oznámeno, že se blíží další strhnutí platby, a toto oznámení bude obsahovat také informaci, jak Uživatel může členství v klubu, a tím i opakované platby, ukončit.

Členem online klubu Uživatel přestává být dnem následujícím po skončení období, na které byla Cena za členství zaplacena. Tímto dnem bude Uživateli veškerý Digitální obsah, který je součástí klubu, znepřístupněn a Uživatel přestane užívat všech výsad a výhod, které mu členství v online klubu přinášelo.

Poskytovatel je oprávněn Smlouvu o členství v online klubu vypovědět oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Uživatele. Výpovědní doba činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícího po doručení výpovědi Uživateli.

6. DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

ZPŮSOB DODÁNÍ
Produkt s Digitálním obsahem bude Uživateli dodán tím, že mu bude poslán na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce v textu či příloze e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné Digitální obsah stáhnout nebo otevřít, nebo na tuto elektronickou adresu budou Uživateli zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu, kde bude Digitální obsah sdílen.

Zasláním tohoto e-mailu je povinnost Poskytovatele dodat Digitální obsah splněna, bez ohledu na to, kdy Uživatel začne Digitální obsah využívat (např. kdy se do členské sekce přihlásí).

Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

ČAS DODÁNÍ A DOBA PŘÍSTUPU
K dodání Digitálního obsahu dojde až po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky až po zaplacení poslední splátky.

V případě platby Ceny bankovním převodem na účet bude Digitální obsah dodán do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele. V případě platby prostřednictvím platební brány bude Uživateli Digitální obsah dodán obratem po provedení platby.

Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den zpřístupnění. V taktovém případě bude Uživateli Digitální obsah dodán v takto předem oznámený den.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

Doba, po kterou bude mít Uživatel k Digitálnímu obsahu přístup, se u jednotlivých Produktů může lišit. Vždy platí, že Uživatel bude mít k vybranému Produktu přístup po dobu, která je u tohoto Produktu uvedena na Webu (tato doba přitom začíná běžet dnem dodání Digitálního obsahu). Chybí-li na Webu taková informace, pak bude mít Uživatel k tomuto Produktu časově neomezený přístup.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU
Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
Digitální obsah Produktů vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrávání video a audio souborů, otevření dokumentů ve formátu docx, pdf a obdobném, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí). Za propojení Digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese odpovědnost Uživatel.

DALŠÍ PODMÍNKY
Pokud je součástí Produktu s Digitálním obsahem osobní podpora Poskytovatele (konzultace, živá vysílání, podpora v uzavřené facebookové skupině apod.), je to na Webu u tohoto Produktu uvedeno; v opačném případě osobní podpora součástí Produktu není.

Pokud osobní podpora součástí Produktu je, vyhrazuje si Poskytovatel právo provést změny předem oznámeného termínu konání, programu, lektorů apod., a to v případě vzniku neočekávané události. Všechny případné změny budou Uživateli neprodleně oznámeny. Z důvodu těchto změn nemá Uživatel právo odstoupit od Smlouvy.

Nevyužije-li Uživatel z jakéhokoli důvodu některou součást Produktu (tedy např. nezúčastní-li se skupinového sezení, živého vysílání, nezhlédne-li veškerý Digitální obsah, který je součástí kurzu apod.), náhrada za tuto nevyužitou součást Uživateli nepřísluší.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Služby mohou být poskytovány online či naživo, a to buď individuálně (např. konzultace, individuální sezení či jiná služba, které se účastní jen Uživatel a Poskytovatel, příp. lektor), nebo hromadně (jednodenní akce, vícedenní pobyt, seminář, přednáška, živý kurz či online kurz nebo webinář probíhající v reálném čase).

OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ SLUŽEB

Službu si Uživatel může u Poskytovatele objednat také e-mailem, telefonicky, přes sociální sítě nebo jiným způsobem. V takovém případě bude Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se Poskytovatel s Uživatelem shodnou na jejím obsahu. Jakékoli následné změny Smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody Poskytovatele a Uživatele.

Služby jsou dodávány způsobem uvedeným v popisu služby na Webu, případně dohodnutým individuálně. Služby, které jsou dodávány online (konzultace, individuální či skupinová sezení apod.), probíhají např. s využitím platformy Zoom či jiným dohodnutým způsobem. Služby dodávané naživo (sezení, kruhy, pobyty atd.) jsou poskytovány v místě a termínu uvedeném v popisu dané Služby na Webu, případně stanoveným Poskytovatelem. Náklady na dopravu do a z místa poskytnutí Služby nese Uživatel.

Služby mohou být poskytovány třetí kvalifikovanou osobou, kterou Poskytovatel k poskytování Služeb zmocnil. Za plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy je i v takovém případě Uživateli odpovědný Poskytovatel.

Poskytovatel může požadovat po Uživateli zaplacení celé nebo části Ceny před poskytnutím Služby. Pokud nedojde k zaplacení Ceny do termínu, v němž má být Služba poskytnuta, nemusí Poskytovatel Službu poskytnout a je oprávněn e-mailem odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu případně vzniklé škody. Poskytovatel je oprávněn žádat předložení potvrzení o zaplacení Ceny (např. vstupenkou na danou akci).

ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY

V případě individuální Služby (konzultace, individuální sezení apod.) může Uživatel nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem ze zvlášť závažných důvodů (např. nemoc) požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci dané Služby, jinak termín bez náhrady propadá, není-li výslovně dohodnuto jinak.

PODMÍNKY HROMADNÝCH AKCÍ

V případě hromadných akcí naživo (jednodenní akce, pobyty, semináře, přednášky, živé kurzy aj.) nebo online kurzů či webinářů probíhajících v reálném čase může Uživatel před zahájením kdykoli svou účast na dané akci zrušit. Oznámit zrušení účasti může Uživatel výhradně zasláním e-mailu na elektronickou adresu Poskytovatele uvedenou výše v těchto obchodních podmínkách.

V případě zrušení účasti se uplatní storno poplatky ve výši rezervační zálohy.

Storno poplatky nebude Poskytovatel účtovat v případě, že se dané akce zúčastní náhradník, jak uvedeno níže.

Zaplacenou Cenu poníženou o storno poplatek vrátí Poskytovatel Uživateli do 14 dnů od oznámení zrušení účasti, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

Nemůže-li se Uživatel dané akce zúčastnit, je oprávněn (namísto zrušení účasti) nahradit svou účast jinou osobou, která na výzvu Poskytovatele předloží platnou vstupenku či potvrzení o  zaplacení Ceny za tuto akci. Jakékoli náklady spojené s touto změnou nese Uživatel. Tento odstavec se neuplatní v případě, že se jedná o kurz sestávající z více lekcí a Uživatel se nemůže zúčastnit některé z lekcí. V takovém případě nevyužité lekce bez náhrady propadají, nedomluví-li se smluvní strany výslovně jinak.

Veškeré náklady spojené s hromadnou akcí naživo (na cestu, stravu, ubytování atd.) nese Uživatel, není-li na Webu uvedeno jinak.

VÝHRADA ZMĚN

Poskytovatel si vyhrazuje právo provést změny Služby (např. místa či termínu konání, programu, lektorů apod.) v případě vzniku neočekávané události, která Poskytovateli brání v poskytnutí Služby za původně oznámených podmínek. Všechny případné změny budou Uživateli neprodleně oznámeny. Pokud by se jednalo o nepodstatnou změnu (tedy takovou změnu, která zásadně neovlivní podstatu Služby), nemá Uživatel právo odstoupit od Smlouvy. V případě podstatné změny (zejm. změna termínu) může Uživatel od Smlouvy odstoupit, a to e-mailem zaslaným Poskytovateli do 3 dnů od oznámení takové změny. Zaplacená Cena bude v takovém případě Uživateli vrácena do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě neočekávané události (např. zvýšení cen energií nebo jiných služeb od dodavatelů) provést jednostranné zvýšení Ceny Služby. O této skutečnosti bude Uživatele neprodleně informovat e-mailem a současně ho vyzve k úhradě doplatku ve stanovené lhůtě. Nebude-li v této lhůtě doplatek zaplacen, bude mít Poskytovatel za to, že Uživatel od Smlouvy odstoupil a původní Cena, kterou už dříve zaplatil, mu bude do 14 dnů vrácena.

Cena za nevyužité a v souladu s předchozími ustanoveními nezrušené Služby se Uživateli nevrací.

 

8. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST
Veškerý obsah na Webu a veškeré Produkty jsou autorským dílem. Poskytovatel Produkt zpřístupňuje Uživateli pro jeho vlastní potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele sdílet, kopírovat, šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

Uživatel má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu, jakož i ohledně jiných údajů nezbytných k přístupu k Digitálnímu obsahu Produktů.

V případě, že Uživatel autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poskytovatel oprávněn Uživateli znepřístupnit Digitální obsah Produktu a požadovat náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Uživatel, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta počíná běžet, jedná-li se o Produkt s Digitálním obsahem nebo o poskytnutí Služby, ode dne uzavření Smlouvy.

Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Spotřebitel v souladu s § 1837 Občanského zákoníku nemá zejména v případě Smlouvy o:

 • dodání Digitálního obsahu poté, co bylo se souhlasem Spotřebitele započato s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (například pokud Spotřebitel v objednávkovém formuláři odsouhlasí zpřístupnění online kurzu hned po zaplacení, nemůže ve 14denní lhůtě odstoupit od Smlouvy);
 • využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období (např. živé akce, pobyty, přednášky);
 • poskytování Služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a k započetí plnění došlo se souhlasem Spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy (pokud tyto Služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu, ale jen částečně, může sice Spotřebitel od Smlouvy odstoupit, ale je v takovém případě povinen zaplatit Poskytovateli částku za plnění, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto – pokud Cena za Služby byla už zaplacena, vrátí Poskytovatel Spotřebiteli pouze částku za neposkytnuté Služby).

Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel oznámení o odstoupení odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena.

Pro odstoupení může Spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito obchodními podmínkami. Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které Spotřebitel vůči Poskytovateli učiní.

V případě odstoupení od Smlouvy bude Spotřebiteli Digitální obsah okamžitě znepřístupněn.

Zaplacená Cena bude Spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být Cena vrácena jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OBECNĚ
Uživatel i Poskytovatel můžou od Smlouvy odstoupit dále v případech stanovených zákonem nebo Smlouvou, zejm. v případě podstatného porušení povinností druhé smluvní strany. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn Digitální obsah Produktu Uživateli okamžitě znepřístupnit. Rovněž je oprávněn požadovat náhradu škody. Pokud by Uživatel narušoval průběh hromadné akce (např. akce naživo či hromadného volání, které je součástí online kurzu) nevhodným chováním (např. chování v rozporu s dobrými mravy, opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu aj.) nebo Produkt užíval jinak nevhodným způsobem, je Poskytovatel (resp. lektor) oprávněn Uživatele vyloučit. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené Ceny, ani její části.

oskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity nebo naplnění maximální kapacity přihlášených účastníků nebo z jiných vážných důvodů. Nedošlo-li ještě ze strany Poskytovatele k plnění, bude Uživateli zaplacená Cena vrácena do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Pokud by Poskytovatel do okamžiku odstoupení od Smlouvy plnil částečně, vrátí Uživateli zaplacenou Cenu poníženou o částku odpovídající již uskutečněnému plnění.

Pokud by ze strany Uživatele nedošlo k úhradě Ceny (při platbě na splátky k úhradě první splátky) ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

Pokud Uživatel společně s Produktem dostane dárek – bonus a následně dojde k odstoupení od Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn Uživateli přístup k bonusu zrušit nebo je Uživatel povinen Poskytovateli bonus vrátit. Uvedené platí v případě, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925 a (jedná-li se o Digitální obsah) § 2389a až 2389s Občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění (reklamaci) může Uživatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto obchodních podmínkách.

Reklamaci nelze uplatnit jen z toho důvodu, že Produkt nesplnil subjektivní očekávání Uživatele, ale musí se jednat o vadu.

VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU
Po zpřístupnění Produktu je Uživateli doporučeno, aby si co nejdříve zkontroloval funkčnost a dostupnost jeho Digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, aby kontaktoval Poskytovatele za účelem provedení nápravy. Může se stát, že je Digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Produkt při převzetí nemá vady a u Digitálního obsahu, že je bez vad také po celou dobu trvání Smlouvy. V případě Digitálního obsahu s časově neomezeným přístupem odpovídá Poskytovatel za vady, které měl Digitální obsah při dodání. Je-li Uživatel Spotřebitelem a vada Produktu se projeví v průběhu 1 roku od dodání, má se za to, že byl Produktu vadný již při dodání. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel emůže Produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Není-li Uživatel Spotřebitelem, je jeho povinností prokázat, že byl Produkt vadný při dodání.

Je-li Uživatel Spotřebitelem, Poskytovatel mu zejména odpovídá, že Produkt:

 • odpovídá ujednaným vlastnostem;
 • je vhodný k dohodnutému účelu; a
 • je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

Je-li Uživatel Spotřebitelem, Poskytovatel mu dále odpovídá, že vedle ujednaných vlastností Produkt:

 • je vhodný k účelu, k němuž se Produkt tohoto druhu obvykle používá;
 • svými vlastnostmi či výkonnostními parametry odpovídá obvyklým vlastnostem Produktů téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat;
 • je poskytován s příslušenstvím a s pokyny k použití, které může Uživatel rozumně očekávat; a
 • odpovídá vzorku nebo předloze, zkušební verzi nebo náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.

Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Poskytovatel Uživatele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Produktu liší a Uživatel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

Týká-li se Smlouva Produktu s Digitálním obsahem, může Uživatel vytknout vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. V případě Digitálního obsahu s časově neomezeným přístupem může Uživatel, který je Spotřebitelem, vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od dodání. Uživatel, který není Spotřebitelem, může vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit.

Má-li Produkt vadu, může Uživatel požadovat její odstranění ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.

Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Uživateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který ho Uživatel požadoval.

Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

 • Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil či je zjevné, že ji neodstraní;
 • se vada projeví opakovaně; nebo
 • je vada podstatným porušením Smlouvy.

Uživatel však nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná.

Uživatel, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud by Poskytovatel byl v prodlení s dodáním Produktu a svou povinnost by nesplnil ani bez zbytečného odkladu poté, co byl Uživatelem vyzván k plnění, nebo v dodatečné výslovně dohodnuté lhůtě. Bez dodatečné lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit jen tehdy, odmítl-li Poskytovatel Produkt dodat nebo je zjevné, že ho nedodá, anebo vyplývá-li ze vzájemného ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Cena bude Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy.
 

Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Digitálního obsahu Produktu. Poskytovatel neodpovídá ani za nedostupnost nebo jiné vady Digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Uživatel zákonnou povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Uživatele co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Uživatel práva z vadného plnění jen tehdy, pokud vadu Produktu prokáže.

VADY SLUŽEB
Poskytovatel odpovídá za dodání Služby v rozsahu, podobě a kvalitě, která byla sjednána s Uživatelem či která byla popsána na Webu, anebo která je pro tento druh služeb obvyklá. Poskytovatel je povinen poskytnout Službu ve střední jakosti, nedohodl-li se s Uživatelem na jiné jakosti.

Vadu Služby musí Uživatel Poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do 6 měsíců od převzetí Služby.

Má-li Služba vadu, může Uživatel požadovat její odstranění nebo přiměřenou slevu z Ceny. Nelze-li vadu odstranit nebo ji Poskytovatel včas neodstraní, může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.

11. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Olomouci a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 

Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

12. OZNAMOVÁNÍ NEZÁKONNÉHO OBSAHU
Tento článek obchodních podmínek se použije v případě, že Poskytovatel umožňuje vkládat na Web cizí obsah (např. komentáře pod blogovými příspěvky). Poskytovatel má povinnost vyplývající z právních předpisů stanovit pravidla pro oznamování nezákonného obsahu a obsahu neslučitelného s těmito obchodními podmínkami a pro přijímání opatření proti takovému obsahu.

Na Web lze vkládat jen takový obsah, který neporušuje právní předpisy a práva a oprávněné zájmy třetích osob. Zejména je zakázáno vkládat na Web obsah porušující autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví, obsah zahrnující prvky diskriminace, dezinformace, nezdvořilosti, nenávisti nebo šikany, obsah ohrožující nebo poškozující dobré jméno a pověst Poskytovatele nebo třetí osoby, obsah nabádající k protiprávní činnosti, obsah, který je jinak společensky škodlivý nebo v rozporu s dobrými mravy, a obsah nesouvisející se zaměřením Webu (spam).

Má-li návštěvník Webu za to, že se na Webu nachází nezákonný cizí obsah, může tuto skutečnost oznámit Poskytovateli e-mailem na elektronickou adresu uvedenou výše v těchto obchodních podmínkách. Toto oznámení musí obsahovat:

 • údaj, kterého konkrétního obsahu se oznámení týká (kde přesně na Webu je umístěno), případně lze jeho znění do e-mailu zkopírovat;
 • dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč je podle oznamovatele daný obsah nezákonný nebo v rozporu s odstavcem 2 tohoto článku obchodních podmínek;
 • prohlášení, že se oznamovatel v dobré víře domnívá, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a úplné; a
 • jméno oznamovatele nebo, je-li oznamovatelem právnická osoba, její název.

Poskytovatel bez zbytečného odkladu oznamovateli potvrdí, že oznámení podle předchozího odstavce obdržel.

Oznámení přijaté podle odstavce 3 tohoto článku Poskytovatel vyřídí včas, nesvévolně, objektivně, s náležitou péčí a s ohledem na práva a oprávněné zájmy všech dotčených stran, včetně svobody projevu původce obsahu. Dojde-li Poskytovatel k závěru, že oznámení je důvodné, učiní neprodleně příslušné opatření k odstranění daného cizího obsahu z Webu nebo jeho znepřístupnění. V případě obsahu, který je závažným způsobem nezákonný nebo rozporný s odstavcem 2 tohoto článku, nebo pokud určitá osoba vkládá na Web nezákonný či rozporný obsah opakovaně, má Poskytovatel právo původci takového obsahu rovněž bez náhrady zcela či částečně pozastavit nebo zrušit možnost vkládat obsah na Web. O přijatém opatření Poskytovatel bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele.

Neprodleně po přijetí opatření podle předchozího odstavce Poskytovatel o této skutečnosti vyrozumí původce obsahu s uvedením jasného a konkrétního odůvodnění, proč je jeho obsah považován za nezákonný nebo rozporný s odstavcem 2 tohoto článku. Toto vyrozumění není potřeba, není-li Poskytovateli známa elektronická adresa původce obsahu.

Poskytovatel je oprávněn přijmout opatření uvedené v odstavci 5 tohoto článku také tehdy, dojde-li na základě vlastního šetření k závěru, že určitý cizí obsah vložený na Web je nezákonný nebo rozporný s odstavcem 2 tohoto článku. Předchozí odstavec zde platí obdobně.

Poskytovatel určuje jednotné kontaktní místo, kterým je jeho e-mailová adresa uvedená výše v těchto obchodních podmínkách, prostřednictvím které lze s Poskytovatelem komunikovat v českém jazyce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají. Smlouva o členství v online klubu je uzavírána na dobu neurčitou.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Poskytovatel dodržuje etický kodex chování.

Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na Webu.

V případě vyšší moci nenese Poskytovatel odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s případem vyšší moci, a trvá-li stav vyšší moci déle než 10 dnů, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Objednávky. Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno na Webu.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23.5.2024