fbpx

Obchodní podmínky

Jméno podnikatele / označení obchodní společnosti. Pravá nehtařka s.r.o.
Místo podnikání / sídlo: Třebčín 162, 783 49 Lutín
IČO / DIČ: 10898549/ CZ10898549
Údaj o zápisu do obchodního rejstříku: C 86040 vedený u Krajského soudu v Ostravě
(dále také jen „Poskytovatel“)

 

I. Obecná ujednání

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb … mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).

2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží/služby v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Poskytovatel zřídil pro zákazníky možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívají. Při registraci je zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi Poskytovatelem a zákazníkem.

4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.

6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu.

7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.

2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady (platební kartou, bezhotovostním  převodem (kdy se stanovuje lhůta splatnosti 7 dnů).

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat.

5. Opakovaná platba - 30 dní
V případě, že předmětem koupě je  produkt  s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).

Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 580,- Kč měsíčně) a to po celou dobu využívání služby. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu využívání služby.

Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. Vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

Zrušení členství
O zrušení členství je možno požádat po vystavení automatické objednávky až do data její splatnosti, tj.7 dnů od vystavení. V případě neuhrazení částky členství zaniká. Kupující je povinnen k tomuto datu splatnosti opustit skupinu s placeným obsahem. Pokud tak Kupující neučiní, bude mi vyfakturována poměrná, nebo celá částka členství za období, kdy nad rámec objednávky členství trvalo.

6. Zálohy na živé kurzy
Jako rezervace termínu kurzu slouží záloha placená před uskutečněním kurzu. Při skupinových kurzech se jedná o částku 500 Kč, u individuálních kurzů o částku 1000 Kč.
Tato záloha je v případě neúčasti na kurzu ze strany Kupujícího nevratná. Kupující může zaplacenou zálohu použít na rezervaci náhradního termínu, musí tak učinit nejpozději 3 měsíce od původního termínu kurzu. Po uplynutí této lhůty záloha propadá.
V případě zrušení kurzu ze strany prodávajícího, je možné zálohu převést na jiný temín, nebo požádat o její vrácení.

III. Další ujednání

1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.

2. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna.

3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy.

5. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele na adrese jeho sídla Třebčín 162, nebo telefonicky na +420724723409 či emailem na emailovou adresu TesarovaR@seznam.cz bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho webu.

3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

30.6.2021